IBM服务器 服务器频道 产品报价 劲热排行
相关: IBM论坛 服务器问答 官方网站

价格区间 1万元以下 1-2万元 2-5万元 5万元以上 CPU系列 Intel 至强E7 至强E5 至强E3 至强7000 至强5000 至强6000 至强3000 皓龙6000系列平台 服务器类型 塔式 机架式 刀片式 机箱尺寸 1U 2U 4U 5U 标配内存 1GB及以下 2GB 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 查看更多IBM服务器>>

IBM服务器专区 查看更多IBM服务器>>
 1. IBM System X3250M5(5458I21) 指导价:¥7600
 2. IBM System X3250M5(5458I43) 指导价:¥9400
 3. IBM System x3250 M5(5458IY1) 指导价:¥17000
 4. IBM System x3250M5(5458I23) 指导价:¥8300
 5. IBM System X3550 M4(7914OX5) 指导价:¥18000
 1. IBM System x3750 M4(8753I01) 指导价:¥30500
 2. IBM System x3750 M4(8753I02) 指导价:¥37500
 3. IBM System x3650 M4(7915I51) 指导价:¥29200
 4. IBM X3650M4(7915R41) 指导价:¥23000
 5. IBM System x3650 M4(7915I21) 指导价:¥17500
 1. IBM System x3850 X6(6241I12) 指导价:¥52000
 2. IBM System x3850 X5 指导价:¥235000
 3. IBM System x3850 X6(6241I11) 指导价:¥50000
 4. IBM System X3850 X6(3837I01) 指导价:¥49000
 5. IBM System X3100M5(5457141) 指导价:¥7100
 1. IBM System x3500 M5(5464I31) 指导价:¥42699
 2. IBM System x3500 M5(5464I01) 指导价:¥36199
 3. IBM System x3500 M5(5464I21) 指导价:¥38499
 4. IBM System x3500 M4(7383IJ1) 指导价:¥19900
 5. IBM System X3500 M4(7383IK1) 指导价:¥21700
 1. IBM X3100M5(5457IDC) 指导价:¥8500
 2. IBM System 3250 M5(5458I31) 指导价:¥8400
 3. IBM System X3100M5(5457141) 指导价:¥7100
 4. IBM System X3250M5(5458I21) 指导价:¥7600
 5. IBM System X3250M5(5458I43) 指导价:¥9400
 1. IBM X3650M5(8871I35) 指导价:¥18800
 2. IBM X3650M5(8871I38) 指导价:¥19000
 3. IBM System X3650 M5(5462I05) 指导价:¥13000
 4. IBM X3650M5(8871I05) 指导价:¥17500
 5. IBM X3650M5(8871I33) 指导价:¥17500
 1. IBM X3650M5(8871I45) 指导价:¥20100
 2. IBM X3650M5(8871I55) 指导价:¥22500
 3. IBM System x3750 M4(8753I01) 指导价:¥30500
 4. IBM System x3750 M4(8753I02) 指导价:¥37500
 5. IBM System x3650 M5(5462I55) 指导价:¥24000
 1. IBM X3850X6(6241I31) 指导价:¥51000
 2. IBM System x3850 X6(6241I12) 指导价:¥52000
 3. IBM System x3950 X6 SAP HANA(6241HJC) 指导价:¥2150000
 4. IBM System x3850 X5 指导价:¥235000
 5. IBM System x3850 X6(6241I11) 指导价:¥50000
 1. IBM System X3100M5(5457141) 指导价:¥7100
 2. IBM System x3500 M5(5464I35) 指导价:¥18200
 3. IBM System x3500 M5(5464I31) 指导价:¥42699
 4. IBM System x3500 M5(5464I05) 指导价:¥15500
 5. IBM System x3500 M5(5464I01) 指导价:¥36199
 1. IBM System X3650 M5(5462I05) 指导价:¥13000
 2. IBM System x3850 X6(6241I12) 指导价:¥52000
 3. IBM System x3750 M4(8753I01) 指导价:¥30500
 4. IBM System x3750 M4(8753I02) 指导价:¥37500
 5. IBM System x3650 M5(5462I55) 指导价:¥24000
 1. IBM BladeCenter HS23 7875B2C 指导价:暂无报价
 2. IBM BladeCenter HS23 7875A1C 指导价:暂无报价
 3. IBM BladeCenter HX5 指导价:暂无报价
 4. IBM BladeCenter HS23 7875C2C 指导价:暂无报价
 5. IBM BladeCenter HS23 7875B1C 指导价:暂无报价
 1. IBM System x3850 X6(6241I12) 指导价:¥52000
 2. IBM System x3950 X6 SAP HANA(6241HJC) 指导价:¥2150000
 3. IBM System x3850 X6(6241I11) 指导价:¥50000
 4. IBM System x3950 X6 SAP HANA(6241HIC) 指导价:¥1230000
 5. IBM System X3850 X6(3837I01) 指导价:¥49000
 1. IBM X3100M5(5457IDC) 指导价:¥8500
 2. IBM System X3100M5(5457141) 指导价:¥7100
 3. IBM System X3250M5(5458I21) 指导价:¥7600
 4. IBM System X3250M5(5458I43) 指导价:¥9400
 5. IBM System X3100M5(5457I21) 指导价:¥6800
 1. IBM System x3850 X5 指导价:¥235000
 2. IBM System x3850 M2(7233I15) 指导价:¥53300
 3. IBM System x3850 X5(7145I19) 指导价:¥62000
 4. IBM System x3850 X5(71454RC) 指导价:¥123000
 5. IBM System x3850 X5(7143i20) 指导价:¥59000
 1. IBM System x3650 M3(7945I01) 指导价:¥16500
 2. IBM System x3650 M3(7945001) 指导价:¥12000
 3. IBM System x3650 M3(7945005) 指导价:¥13000
 4. IBM System x3650 M3(7945O05) 指导价:¥15200
 5. IBM System x3530 M4(7160I00) 指导价:¥11500
 1. IBM System x3200 M3(732832C) 指导价:¥9797
 2. IBM System x3100 M3(425342X) 指导价:¥5350
 3. IBM System x3250 M3(425222C) 指导价:¥8752
 4. IBM System x3250 M3(425232C) 指导价:¥9382
 5. IBM System x3200 M3(732822C) 指导价:¥9076
 1. IBM System x3100 M4(258262C) 指导价:¥6600
 2. IBM System x3100 M4(258232C) 指导价:¥4499
 3. IBM System x3250 M4(2583i01) 指导价:¥4700
 4. IBM System x3850 M2(72332LC) 指导价:¥52500
 5. IBM System x3100 M4(2582I07) 指导价:¥5000
 1. IBM System x3650 M4(7915I21) 指导价:¥17500
 2. IBM System x3300 M4(7382I01) 指导价:¥13500
 3. IBM System x3650 M3(7945I01) 指导价:¥16500
 4. IBM System x3650 M3(7945001) 指导价:¥12000
 5. IBM System x3650 M4(7915i31) 指导价:¥25000
 1. IBM X3100M5(5457IDC) 指导价:¥8500
 2. IBM System 3250 M5(5458I31) 指导价:¥8400
 3. IBM System x3650 M4(7915I51) 指导价:¥29200
 4. IBM X3550M5(8869I01) 指导价:¥15300
 5. IBM X3650M4(7915R41) 指导价:¥23000
 1. IBM System x3550 M3(7944N2C) 指导价:¥50037
 2. IBM System x3550 M3(7944M2C) 指导价:¥45155
 3. IBM System x3550 M3(7944J2C) 指导价:¥39412
 4. IBM System x3650 M3(7945I2I) 指导价:¥25700
 5. IBM System x3620 M3(737662C) 指导价:¥46550
加载中,请稍候...
热门关键词